Fedhii Dubartoota

"Badanii of Barbaaduu Jalaa Nu Haa Baraaru" Guyyaan Dubartoota Adunyaa, Bitootessa 8, 2014, magaalaa guddittii Ameerikaa, Washington, D. Haalli kuni, mootummaa Hayle sillaasee tan Jabuuti falmachaa jirtuu fii aadde Faaxumaa Galmoo walitti buuse. your password. Boordiin, hojii. Kana jechuun, dhiirri tokko dubartoota adda addaa waliin yookaan dubartiin tokko dhiira adda addaa waliin yoo quunnamtii saalaa raawwate/raawwatte, namoota kanneen keessaa kan dhibee kanaan qabame yoo jiraate kaawwan waliin gahuuf salphaa ta’a jechuudha. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. 21Kunis ilma isaa fakkaataniif. Yoomessa magaalaa keessatti keessattu. Dhironni Musliimaa dubartoota Kiristiyaanaa waliin michuu ta'uu ni barbaadu haata'u malee yeroo baay'ee kun kan taasifamu dubartoota Kiristiyaanaa gara Islaamummaatti jijjiiruf carraaqufi. Akka Waaqeffannaatti, uummama hundaaf, Waaqni Ayyaana kenneeraaf. Fedhii ifii himachuun kun isaas siis waan gammachiisuuf isin lamaaniifuu ni fayyada. Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia's special interest in Finfinnee (Addis Ababa). Yeroo Mariin waggaa 10, Bronisławan dhibee tuubarkiloosisiin duute. Wanni yaada gaarii kanatti Isaan kaase shamarran Muslimaa facebook irratti footoo maxxansuu fii waan faayidaa hin qabneen akka sa'aa hin gubne yaadaniiiti. Dargagoota qabachuuf yaalus dargagonni bayyen callisoo fi abdi dhabesa fakaatu. (All Africa): Gadaa is a highly independent democratic and egalitarian political system that has guided the religious, social, political and economic affairs of the Oromo people of the Horn of Africa for many centuries. Jaal Laggasa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa ummata isaaf qaba. Muhammad Rashaad Abdullee ti. "Badanii of Barbaaduu Jalaa Nu Haa Baraaru" Guyyaan Dubartoota Adunyaa, Bitootessa 8, 2014, magaalaa guddittii Ameerikaa, Washington, D. Dhaqiina qaba Dubartoota Dhaqiina qaba dubartoota (qaama ‘saalaa dubaraa muruun’) adeemsa qaama saalaa dubaraa sababa yaalii fayyaatii ala ta’een madeesuu ilaalata. Mummeen minsitraa fedhii ofiitiin angoo gadhiisuun immoo, yeroo duraatii namni Oromoo ta'e hooggansa ol-aanaa biyyatti akka argatu karaa saaqera. uu - Dubartoota kansarii harmaa qaban - Dubartoota dhukkuba tiruu qaban - Dubartoota ulfaatinni qaama isanii 80-90 kg oli tahe - Dubartoota Dhukkuba hir'ina rukkina lafee qaban - osteoporosis fi kanneen biroo. Karaan kun hunda caalaa too’annaf rakkisaa ta’ee argameera. Yaruma tana, bulchiinsa gabrummaa alagaa jalaa bahuuf qabsoon bilisummaa biyyootaa fii hawaassan hedduu keessatti, gabroomfatarratti qaanqee wa'laansoo facaasuu jalqabde. Even in elementary school, Derartu excelled in horse riding competitions. Akka uummata biratti fudhatama qaban fakkeessuufis tokko shanee kanatti fayyadamu, fakkeenyaaf yeroo MALLAS ZENAWIN du’e uummati fedhii isaatin ala bakka boohichaa naannawa isaatitti qophaahe dhaqee akka boohu, qarshii boohichaaf tahu akka baasu karaa gareetin dirqisiisaa turan , yeroo uummati amantii islaamaa hordofan gaafii mirgaa kaase. taasifamaa jiruun bara kana hanga jia jedhan Aadde Jamiilaan, muuxannoon kanarratti hirmaatan tokko tokkos Godina Jimmaa aanaa Sigimoottis kanatti dubartoota 577 garee liqiifi argame kunis haala. Mana tokko seentee keessatti boqochuuf balbala banachuu qabda. Fedhii fi bu'aan miseensota yoo dagatamee Fakeenyaaf oggantooti fedhii isaani qofaaf kan fiigan yoo ta'e. Abbootii dhimmaa akkaata dhufaatii isaniittiin ni keessumeessa; Dubartoota, daa'immaan, manguddootaa fi namoota qaama hir'uu ta'aaniif bu'uura qajeelfama dhaddachaatiin dursa kennuudhaan ni keessumeessa. Kanneen keessaayis 74. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Sadarkaan kun, sadarkaa miseensi raayyaa hundi wal danda'uun kaayyoo tokkoof hojjechuuf fedhii fi kaka'umsa itti argatu dha. Gama biraan ADWUIn Finfinneti hojatuu manaafi dubartoota manatti hafaniin waan dorgomu fakaata. amnaniitti herumsiifamaniif, biyya baayyee keessaa waldaa keessa kana jiran harki caalaan dubartoota waan ta'niif carraa abba manaa amane argatanii iitt heruman xiqqaa dha waan ta'eef maatiin dirqama bultii akka ijaaraniif namoota hin amaninitti herumsiisu. Mootummaan Jabuutii, Maabara Xoophiyaa biratti Caayaa Oromoo galmeeysuun faallaa fedhii mootummaa Xophiyaa ti ture. Mootummaan Kanaadaa yeroo jalqabaatiif akka jiruu kee woyyeefatuuf si gargaara, waan siraa eeggamu dhugeeffachuu qabda. Heyyama (consent) Fuudhaa fi heerumni fudhatama qabu tokko raawwatamee jira kan jedhamu wal-fuutotni wal fuudhuuf akkaataa bilisaa fi fedhii guutuu ta’een wal fuudhuuf heyyamamaa yoo ta’anii akka ta’e SMo keewwatni 25(1) ni ibsa. Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia’s special interest in Finfinnee (Addis Ababa). In our own words dha Ragaan kun afaanota hawaasa garaa garaa fi Ingliffaan ni argama, The Commission’s website includes a wide range of information about the project, the national consultations and public submissions, as well as many examples of. Fakeenyaf gosti olaanaa tokkoo qofti qofaa isaa murtii kan dabarsuu yoo ta’e. Torbeewwan ykn baatiiwwan heddu dura erga dhukkuubbiin ykn qufaan si jalqabee as eennufaa akka qunnamaa turte mee yaaadadhu. If bira tartee, dubartoota Oromoo kanneen dammaqiinsa akka isii qaban, warra akka aadde Zeeynabaa Ibraahimii fii Halloo Sheekhaa (Habo Halloo) waliin tahanii, sossooha warra biyyaa maddii dhaabbachaa, ifiifiis wal gurmeeysuu jalqaban. Oromoon fedhii fi mirgi isaa galma akka ga'uuf qabsoo baroota dheeraa gaggeessera, kana ammoo nuti wal gufachiisuun dura dhaabbachuu hin qabnu jedhan. ****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. sakkata'iinsa fedhii leenjii Abboottii Seeraa fi Abboottii Alangaa irratti taasiifame Labsiiwwan yakka hundeessan irratti leenjiin kennamuu akka qabu agarsiisa. Welcome! Log into your account. Imala kana keessatti namootni baay'een beelaa fi dheebuu dhaan gammoojjii keessatti kan dhuman lakkoofsa hin qaban. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo hojii dhabdummaa furuudhaaf hangi deemame salphaa ta'uu baatus, guddina fedhii misoomaa jiru waliin yoo madaalamu baay'ee kan hafu akka ta'e qorannee adda baasnerra. Sheek Muhammad Rashaad Baha oromiyaa, Godinaa Harargee Dhihaa, Koonyaa Carcar Laga Arbaatitti dhalatan. "Nama taa'ee laaluuf daakuun atara dimbilaala" jedhanii maakmaaku naannawa ani dhaladhetti. Ulfinna Muldhachuuf Jiru Dhiphinni keenya inni ammaa kun yoo ulfinna nutti muldhachuuf jiru sana waliin madaalamu akka womaattu hin lakkaawamnej nan hubadha. kan ulfaa’an yoota’u kunis fedhii ulfa ittisuu dardarranii guutuuf daran hojjachuu akka barbaachisu nihubachiisa. Keessa ADUI waan jibban fakaatanis partii fedhii isaanii gutufi bakka isaan bu’u waan argatan hin. chisuun keessumaa ammoo dubartoota. Zeeydi haadha mana isaa fedhii isaatiin gargarbahee (xalaaqee) raawwannaaan isii sifuusisiifne, Kana kan gooneef, warroonni Mu'mintootaa kan biroollee booda kanaa dilii akka hin qabaanne; waa'ee haadha mana ilmaan guddifachaa isaanii yeroo ilmaan guddifachaa fedhii isaaniitiin haadha mana isaanii gadi dhiisan, booda sanaa dubartoota sana. Ijoolleefi dubartoota umurii waggaa 15 hanga 21 tiif, daawwannaan kun haasawaa waa'ee fayyaa isaaniitiif carraa gaaffii waa'ee guddina qaama isaanii ilaallata. Ethiopian Society for Animal Production, Addis Ababa, (WKLRSLD SS Published by the Ethiopian Society for Animal Production (ESAP), P. Miseensonni raayyaa qormaata sadarkaa lammaffaa keessatti quunnamu hunda dandamachuun gara sadarkaa sadaffaatti (norming stage change army) akka ce’u ni taasifama. 2003 Kutaa Tokkoffaa. yaa’ii dhaabbatichaa fi hojii raawwachiftuu. Wanni yaada gaarii kanatti Isaan kaase shamarran Muslimaa facebook irratti footoo maxxansuu fii waan faayidaa hin qabneen akka sa'aa hin gubne yaadaniiiti. Dhaqna qabaan dubartii fi gaa’elli umurii malee mirgoota isaan dhiibbaa geesisan keessaa gurguddoon Mirga fayyaan isaanii eegamuu, Mirga gochaawwaan farra namoomaa irraa eegamuu, Mirga wal-qixxummaa, Mirga barnoota argachuu, Mirga fedhii guutuu fi bilisaatiin maatii hundeeffachuu, Mirga eegumsa addaa argachuu daa’immanii fi darbees hundaa. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Seensaa fi Barbaachiisumma Qophii Sanadaa kana 1. Dubartoota Kitaaba Qulqulluu Keessatti Ibsaman Irraa Maal Baranna? Abigaayil eenyu dha? Haadha manaa nama sooressaa fi hamaa Naabaal jedhamuu turte. Torbeewwan ykn baatiiwwan heddu dura erga dhukkuubbiin ykn qufaan si jalqabee as eennufaa akka qunnamaa turte mee yaaadadhu. Ofii kootiin of irratti murtoo lubbuu ofii dhabamsiisuu fudhadheera kan xalayaa kana keessaa ammo yaadannoo siif haata'u lubbuu koof ammo waaqayyoon…" jettee erga. ethiopia| ጊዜው አልቋል: ራሳችሁን ዛሬውኑ አድኑ!ባለፀጋው የተዋህዶ ወጣት ሀብቴ ዛሬም ለአባቶችና ለምእመናን አዲስ. nuu gaarii ta'uuf jedhee akka 20 Uumamni waan gatii hin qab- hojjatu ni beenna. Boordiin, hojii. Kan inni beeku yommuu miidhaa wanta raawwate sanii arguudha. Rakkoo guddaa keessattan guddadhe. Fedhii nyaata keenya hir'isuu C. Vol10 ot oromo 1. By Addis Zena. Gaa’elli umurii malee yakka nama adabsiisu akka ta’e seera yakkaa keewwata 648 jalatti adabbii isaa wajjin tumamee jira. Gurmeessaa Hinkoosaa eenyu dha laata? Gammadaa Olaanaatin. Ani ammayyuu haadha hinqabu. Haatii Marii Bronisława mana barumsa fi jireenya dubartoota (boarding school) keessaa hojjatti turte, ergaa Mariin dhalattee hojii kana gadi lakkifte. Duubaan leenca Yuhudaa qabu Amantii, jaalalaa fi marartoo “Qiddusii” Goorgisii kanaaf qaban ifatti baasuuf jecha, mana sagada Ortodoksii (Orthodox Church), Finfinnee walakkaatti, iddoo Maarama Birbirsaa jedhamutti maqaa “Qiddus” kanaan ijaaranii jiru. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Akka qorannoon jalqabaa kuni mirkanessetti, ulfinni qaamaa fi fedhii wolqunnamtii saalaa dabaluun namoota dawaa kana fudhatan irratti mul’achuun nimala. dubartoota ta'u qabu. Embaasiin Xoophiyaa haala kanarraa isii qophuuf, waan itti jirtu dhiiftee, jaarmaya Waldaya Gargaarsa Dubartoota Iteege Manan kan ja'amu, kan maqaa niitii Hayle Sillaasee tan xiqqo dura duuteen moggaafametti akka makamtu ajajan. 6 based on 60 Reviews "Unbelievable suggestion,Dr. Keessa ADUI waan jibban fakaatanis partii fedhii isaanii gutufi bakka isaan bu'u waan argatan hin. Muhammad Rashaad Abdullee ti. Yakki humni kun raawwatu sadarkaa addunyaatti beekamuun qorannoon mataduree ‘Jail Ogadeni” jedhamu hanga adeemsifamutti gahee jira. Walta’iinsi ammaa kun galma akka ga’u ummannilee nu cinaa dhaabbachuu qabnaan waamicha dhiyeessaniiru. Haalli kuni, mootummaa Hayle sillaasee tan Jabuuti falmachaa jirtuu fii aadde Faaxumaa Galmoo walitti buuse. Unknown [email protected] Knaaf Afaan tokkoon ,yaada takkoon waa'ee keenya haa mar'aanuu. sakkata'iinsa fedhii leenjii Abboottii Seeraa fi Abboottii Alangaa irratti taasiifame Labsiiwwan yakka hundeessan irratti leenjiin kennamuu akka qabu agarsiisa. dubartoota, dhaabbileen amantaa fi IMX‟n duula qulqullina magaalaa fi biqiltuu dhaabuu irratti boba‟uun hojii gaariin hojjatameera. Bar-maatilee boodatti hafoo dubartoota irraan miidhaa geessisanii fi yakka jedhamanii seera yakkaatiin tumaman keessaa Yakki gaa’ela umurii malee fi yakki dhaqna qabaa dubartii isaan angafa. Dhimmi misooma interpiraayizii sirritti kan agarsiisu hima galma pirojeektii keessatti akkaataa kanaan ibsmeedha: "ara î ì'tti, Eegumsa Fayyaa Foyyee'e, Dhaqqabummaa Dubartotaa Qixa Tahe Mirkanaa'e fi. Mujahid Habo: Tarkaanfii💑💏-Bosona koo dhiisee isa galma ballaa Namaan harkifamee gaafan seene dallaa, Gaafan hiriyyaa koo # gafarsa irraa maqee Karaa fi garaa dhabee namatti madaqe, Cafaqoo cuffadhee soogidda arraabadhee Gaafan waanjoo guddaa fedhii koon baadhadhe, Soogiddaan mo'amee hidhata baduu koo Waanjoodhaan madaa'ee himata dhabuu koo Gonkumaa keessi koo gaafas kana hin yaanne. Jimaan Sirna wal-hormaataa ni miidha. Haaluma kanaan dubartoota baay’inaan walka uummata naannicha ta’an gama dingdee fi hawwaasumman fayyadamtoota akka ta`an misooma gaggeeffamuu keessatti feedhii fi fayida isaanii akka mirkaneessu yoo ta`e dha. Gama biraan ADWUIn Finfinneti hojatuu manaafi dubartoota manatti hafaniin waan dorgomu fakaata. dubartoota ta'u qabu. Akkuma torbaan darbee eerre fedhii lubbuu hordofuun miidhaa baay’ee fida. This video is unavailable. Ijoolleefi dubartoota umurii waggaa 15 hanga 21 tiif, daawwannaan kun haasawaa waa'ee fayyaa isaaniitiif carraa gaaffii waa'ee guddina qaama isaanii ilaallata. Garuu, fedhii qabaachuu qofti milkaa'ina kana nama kan nama gonfachiisuu miti. Dubartii dugda bukoo kan hinjabaanne akka waan gudeedeetti lakkaa’ama. Seenaan dubara Oromoo Warqituufi Mastaawat cimina Oromoo Walloo qofa osoo hintaanee gootummaa dubartoota Oromootiif fakkeenya gaarii ta'e mul'isa. Akka kanaan nuti Waraanni Bilisummaa Oromoo gama keenyaan waliigalteen Asmaraa fi sanaa asiitis akka hojiitti hiikamuuf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin fedhii fi qophiin agarsiifamaa waan hin jirreef,. Dhaabbaanni Mootummota Gamtoomanii jalqaba bara kanaa Ertiraa ilaalchisuun ibsa baaseen Mootummaan Ertiraa mirga lammiilee isaa akka miidhaa jiru fi dargaggonni fedhii isaanitiin ala hojii loltummaa irratti akka hirmataaniif kan dirqisiisuu ta’uu beeksisuun lammiileen biyyattis carraa argataniin Miidha mirga namooma kana baqachuun akka biyyaa. Gaaffiiwwan dargaggootaa fi dubartoota keenyaa hanga yoonaatti hin deebi'in jiran hedduun jiraachuu isaa ni hubanna. Dhukkubbii tasaa hamaan cinaacha gara tokkoon Ykn dugda irratti namatti dhagahamuu B. Dhaqna qabaan dubartii fi gaa’elli umurii malee mirgoota isaan dhiibbaa geesisan keessaa gurguddoon Mirga fayyaan isaanii eegamuu, Mirga gochaawwaan farra namoomaa irraa eegamuu, Mirga wal-qixxummaa, Mirga barnoota argachuu, Mirga fedhii guutuu fi bilisaatiin maatii hundeeffachuu, Mirga eegumsa addaa argachuu daa’immanii fi darbees hundaa. Bakka tokko tokkotti dubartoota utuu hin taanee dargaggeessa humna qabutu daaka. Kessumayuu iddoowwaan akka buufataa warranaa garagaran. Baroota darban kana keessa seena biyya kanaatti murteen du'aa kan irratti murtaawe dubartoota keenya kan akka Asli Oromoo, Diribee Itana fi Urgee Abebe seenaa keessatti wan adda dha. 6 based on 60 Reviews "Unbelievable suggestion,Dr. Dhiironni Kiristiyaana taʼan, dubartoota kabajaan qabuudhaan fakkeenya isaa hordofu. Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta'aan akka cirracha garbaati qaba. Mee gama biraatti otoo hin ceyin, kan kanaan dura basee tokko keessaan kanaa gaditti waa isiin dhiyeessa. Dhuunffatti namoonni sponsor si godhan si gargaaruuf qophiidha, akka hawaasa keessa jiraatuu fi hojjattee uf dandeettu ni barbaadu. Cirrachi kalee dubartoota caalaa harka 4 dhiirota irratti heddummata MALLATTOO CIRRACHA KALEE ===== A. * 4 Haa taʼu malee, dubartiin abbaan manaa irraa duʼe tokko ijoollee yookiin ijoollee ijoollee yoo qabaatte, kun Waaqayyo duratti fudhatama waan qabuuf, jalqaba isaan maatii ofii isaanii keessatti Waaqayyoof akka bulan argisiisuu, akkasumas wanta warra. Akka baankii itti fayyadaman, geejibaa fi kan kana fakkaatan iratti si gargaaru. • Herreegichi nama dhuunfaadhaan, namoota tokkoo ol. Dhimma kanas, haadha siiqqeetti himuun dubartiin naannoo itti bahuun siiqqee qabatanii itti ililchu. Gaaffiiwwan dargaggootaa fi dubartoota keenyaa hanga yoonaatti hin deebi’in jiran hedduun jiraachuu isaa ni hubanna. Mul'ata kana galmaan ga'uuf, akka waliigalaatti beekumsaa fi ogummaa qonnaa jiru haala diddu galeessa ta'een guddisuu fi babal'isuun. Seera siiqqee keessatti, dubartiin tokko deessee ji'a lamaan duratti yoo wajjin ciisee fedhii foonii raawwate yakka. Qe'ee fi biyya Oromoo gooluun tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu irratti argama. Maanguddoon Oromoo waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan August 15, 2017 @oromedia 0 Uncategorized , (Oromedia, 15 Hagayya 2017) Maanguddoon Oromoo waggaa 107 gidduu kana gaa'ila raawwachuun dubartii waggaa 33 fuudhan. 13Yaa obbo-leeyyan kiyya, akkuma ani or-moota kaan keessatti hujii bu'aa qabeessa hojjadhe sana jidduu. Kakuu Moofaa keessatti mirga kana dhowwuudhaaf seerrata tokko rokko dhaabeera, keessattuu dubartoota (Seera Keessa deebii 24:1-4). Ijoolleefi dubartoota umurii waggaa 15 hanga 21 tiif, daawwannaan kun haasawaa waa’ee fayyaa isaaniitiif carraa gaaffii waa’ee guddina qaama isaanii ilaallata. Abbaankoo garuu jira. The Voice of America(VOA) is a Washington, D. (Lubabaas Qeerrootiin) (Kutaa 1ffaa) Kaardii Daldala Filannoo MOOTUMMAAN WAYYAANEE FILANNOON UTUU HIN GEGGEESSIN KAN MAQAA FILANNOOTIIN DALDALUU DHA. This video is unavailable. Siiqeen dubartoota Oromiyaa akka aadaa saba Oromootti mirga dubar-toota Oromiyaa kabajchiisuu fi tiksuudhaan dubartoonni Oromiyaa mid-. Shamarran Jannataa jechuun dabartoonni Muslimaa muraasni Facebook irratti peejii maqaa kanaan bananii da'waa godhaa turan. 21Kunis ilma isaa fakkaataniif. Imala kana keessatti namootni baay'een beelaa fi dheebuu dhaan gammoojjii keessatti kan dhuman lakkoofsa hin qaban. kan ulfaa'an yoota'u kunis fedhii ulfa ittisuu dardarranii guutuuf daran hojjachuu akka barbaachisu nihubachiisa. ****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. Photo courtesy: DURETTI TADDESSE. Gaaffiiwwan dargaggootaa fi dubartoota keenyaa hanga yoonaatti hin deebi'in jiran hedduun jiraachuu isaa ni hubanna. Kutaa Tokko. Qajeelfama Raawwii Bittaa. Nabi Muhammad osoo akka isaan fakkeessan fedhii lubbu isaatif ta'ee silaa umrii isaa dargaggummaa fi ga'eessummaa kana maaf dabarsa. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Bu`aa :-Karoora fedhii fi faayidaa Dubartootaa giddu galeessa godhate. Beelaa fi dheebuu irraa hafuun kanneen deemsa isaanii itti fufanis haala suukanneessaa kan akka dirqiin gudeedamuu dubartoota irratti kan raawwatamu yommuu ta'u, dhiira irras gudeeddiin fi reebichi qaamaa ga'aa oola. Haalli kuni, mootummaa Hayle sillaasee tan Jabuuti falmachaa jirtuu fii aadde Faaxumaa Galmoo walitti buuse. 'Fedhii muuziqaa nan qaban ture, poolisummaas nan jaaladha' dubartoota faaggaa ammayyaa afuufaa uummata harka fuudhaa darbanii fi dhiirota waliin ulee qalloo cimdiin dibbee rukutaa do'ii. calaqiseen hiikkamu qaba. Jaal Laggasa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa ummata isaaf qaba. Gama biraan ADWUIn Finfinneti hojatuu manaafi dubartoota manatti hafaniin waan dorgomu fakaata. Seera siiqqee keessatti, dubartiin tokko deessee ji’a lamaan duratti yoo wajjin ciisee fedhii foonii raawwate yakka. Tokkummaa ummuufii maariin barbaachiisaadhaa. Dhaqiina qaba Dubartoota Dhaqiina qaba dubartoota (qaama 'saalaa dubaraa muruun') adeemsa qaama saalaa dubaraa sababa yaalii fayyaatii ala ta'een madeesuu ilaalata. Dubartoota umuriin isaanii waggaa 22 hanga 44 tiif, karoorri maatii fi bayyinni ijoollee isaanii mata duree barbaachisoodha. , decades before Jeremiah's day, Jehovah permitted the ten -tribe kingdom of Israel to be taken captive by the Assyrians. Shamarran Jannataa jechuun dabartoonni Muslimaa muraasni Facebook irratti peejii maqaa kanaan bananii da'waa godhaa turan. Gurmeessaa Hinkoosaa eenyu dha laata? Gammadaa Olaanaatin. Ofii kootiin of irratti murtoo lubbuu ofii dhabamsiisuu fudhadheera kan xalayaa kana keessaa ammo yaadannoo siif haata'u lubbuu koof ammo waaqayyoon…" jettee erga. fedhii walqunamti shammaran biyya arabiyya dhuga. Gareen deebisiisaa lammiilee biyyoolessaa fi Daandiin Qilleensa Ityoophiyaa qindaa'anii hojjechaa akka jiranis kaasanii, lakkoofsa balali'iinsaa guyyaatti taasifamus dabaluuf mootummaan Saawdii gaafatamee deebiin. Ijoolleen WBO- fedhii namummaafi jireenya dhuunfaa hunda tuffatanii qooqa hidhatanii, hidhannoo jabeeffatanii, bilisummaa sabaafi walabummaa biyyaa dhugoomsuu akeeka godhachuun of kennaanii, diina saba isaanii goolu abiddaan kaaraa dhufettii godaansisuuf kuffisanii kufaa jiru. Kana malees, fedhii barataa tokkoo tokkoon addaan baafachuun kanneen fedhii adda qabaniif deeggarsa addaa gumaachuutu irraa eegama. Milka:-Faayidaa Dubartoota Misooma keessatti Mirkana`e. Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta'aan akka cirracha garbaati qaba. Welcome! Log into your account. 2003 Kutaa Tokkoffaa. Qorannoon dabalataas itti fufee jira. Dansii Dubartii Biyya Arabaa Tweet Download Songs Dansii Dubartii Biyya Arabaa only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Dansii Dubartii Biyya Arabaa or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. Cirrachi kalee dubartoota caalaa harka 4 dhiirota irratti heddummata MALLATTOO CIRRACHA KALEE ===== A. Awurooppaa keessa qo'annaa gaggeessee ture. Jaal Laggasa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa ummata isaaf qaba. Fedhii nyaata keenya hir'isuu C. Dearatu was born in 1969 in the village of Bokoji in the Arsi region of central Oromia as a seventh child in a family of 10 children. Gurmeessaa - Addis Ababa - Rated 4. Ijoolleefi dubartoota umurii waggaa 15 hanga 21 tiif, daawwannaan kun haasawaa waa’ee fayyaa isaaniitiif carraa gaaffii waa’ee guddina qaama isaanii ilaallata. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa. Abigaayil garuu dubartii hubattuu fi gad of qabdu turte; akkasumas dubartii bareedduu fi amalawwan Yihowaa gammachiisan qabdu turte. Namni tokko fedhii lubbuu hordofuu yookiin hordofuu dhiisu isaa akkamitti beekaa? Yeroo baay’ee namtichi fedhii lubbuu hordofuu, yommuu gocha fedhiin isaa itti ajajju raawwatu fedhii lubbuu hordofuu hin beeku. Wanni yaada gaarii kanatti Isaan kaase shamarran Muslimaa facebook irratti footoo maxxansuu fii waan faayidaa hin qabneen akka sa'aa hin gubne yaadaniiiti. Waggaa sadi'i dura, obboleettiin Marii Zoofiyaan, dhibee taayifesii kan mana barumsaatii ishii qabeen duute. UK keessatti gochi akkasii seeran ala. Kanaafuu, ifa fedhii barreessicha uumaa (afuuraa) karaa namootaa yoomessa seenaa addaa keessaan. Waggootan kumaata darbaan erga qaroominni qonnaa umamee kana keessatti haawasani qon-naa yeroo hundumaa oomishtummaa isaa dabaluu, dhamdhamaafi sooratummaa isaa guddisuuf. Abbaankoo dubartoota sadii qaba ture. Sheyxaanni, fedhiin isaati fi namoonni gabra godhatu. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Qajeelfama Raawwii Bittaa. Miseensa liigii ta’uu kan danda’an dubartoota umriin isaanii waggaa 18 fi sanaa ol. seenaafi aadaa keessatti of qabuu jaalate. Haa taʼu malee, kadhannaadhaan Yihowaatti amanamuu fi aarsaa furii Yesuusitti amanuudhaan, qabsoo keessa isaa jiru moʼuu akka dandaʼu mirkanaaʼaa ture. Namni kun mirga dubartoota hojjetoota Komiishichaa haalaan kan sarbu ta'ee, hojii sagaagalummaa fi isaan gaafatee yoo isaan fedhii dhaban hojii irraa kan isaan ariisisaa turee fi jiruu dha. Keessa ADUI waan jibban fakaatanis partii fedhii isaanii gutufi bakka isaan bu’u waan argatan hin. f piroojaktii misoomaa ykn karoora faayinaansii kaapitaalaa yeroo qophaawu rakkoolee isaaniifi fedhii isaanii addaan baasuudhaa fi tartiibaan kaa’uu akka danda’an dadammaqinaafi karaa dimokraatawaa ta’een hirmaachuu kan dandeessisu sirna hojimaata. Dhaqiina qaba Dubartoota Dhaqiina qaba dubartoota (qaama ‘saalaa dubaraa muruun’) adeemsa qaama saalaa dubaraa sababa yaalii fayyaatii ala ta’een madeesuu ilaalata. Boordiin, hojii. 164 Qabxii kana booda bal’inaafi xiyyeeffannoo addaa itti laachuun barattoota fedhii addaa qabaniif yaada jedhuun nikaafna. The latest Tweets from VOA Afaan Oromoo (@VOAAfaanOromoo). Ulfinna Muldhachuuf Jiru Dhiphinni keenya inni ammaa kun yoo ulfinna nutti muldhachuuf jiru sana waliin madaalamu akka womaattu hin lakkaawamnej nan hubadha. Gurmeessaan "Inni guddaan fedhii fi jaalala ani fayyaa irratti lammiikoo jijjiiruuf qabuufi haala amma uummanni Oromoo waa'ee fayyaa ilaachisee keessa jiruudha. Kanaafuu, ifa fedhii barreessicha uumaa (afuuraa) karaa namootaa yoomessa seenaa addaa keessaan. Knaaf Afaan tokkoon ,yaada takkoon waa'ee keenya haa mar'aanuu. yaa’ii dhaabbatichaa fi hojii raawwachiftuu. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa. In our own words dha Ragaan kun afaanota hawaasa garaa garaa fi Ingliffaan ni argama, The Commission’s website includes a wide range of information about the project, the national consultations and public submissions, as well as many examples of. Dhiironni Kiristiyaana taʼan, dubartoota kabajaan qabuudhaan fakkeenya isaa hordofu. Programs include top news, interviews from Ethiopia and abroad and features. Waan kana ta'eef haalawwan kanneen gidduu galeessa godhachuudhaan qabxiilee qabiyyee seeroota farra malaammaltummaa. Mootummaan Kanaadaa yeroo jalqabaatiif akka jiruu kee woyyeefatuuf si gargaara, waan siraa eeggamu dhugeeffachuu qabda. Fiigicha meetira 5000 dubartoota jiddutti Waxabajji 11 Bara 2015 Noorweey magaalaa Oslootti geggeeffameen atleetonni Oromoo ( Oromiyaa) injifannoo guddaa argamsiisaniiru. -Oomisha Sanyii dhiiraa/sperm/ miidhuun rakkoo dhala dhabuu fiduu danda'a. Embaasiin Xoophiyaa haala kanarraa isii qophuuf, waan itti jirtu dhiiftee, jaarmaya Waldaya Gargaarsa Dubartoota Iteege Manan kan ja’amu, kan maqaa niitii Hayle Sillaasee tan xiqqo dura duuteen moggaafametti akka makamtu ajajan. Isaan keessaa haatikoo ishee sadaffaa yoo taatu, abbaakoof nama lama (dhiira tokkoof shamarraa tokko qofa) deessee boqotte. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo hojii dhabdummaa furuudhaaf hangi deemame salphaa ta'uu baatus, guddina fedhii misoomaa jiru waliin yoo madaalamu baay'ee kan hafu akka ta'e qorannee adda baasnerra. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Ijoolleefi dubartoota umurii waggaa 15 hanga 21 tiif, daawwannaan kun haasawaa waa'ee fayyaa isaaniitiif carraa gaaffii waa'ee guddina qaama isaanii ilaallata. Umrii isaanii 50-60 kanatti dubartoota biraa hedduu fuudhun ka danda'ame. —1 Saamuʼel 25. Murni shiftootaa kun afaan qawweetin aangootti dhufee qabeenya kee saamuu fi mancaasudhaan tarree dureeyyii addunyaa seenee jira. Dhimma kana muuxannoon waggoota darbanii ifatti mul'isu ta'u illee filannoo bara darbe keessa ta'e irraa waan argame wal yaadachiisuun maalummaa sirnichaa sirriitti ifa godha. Hojiwwan hojjetaman. om SABNI Israaʼel Biyyattii Abdachiifamtetti galuu isaanii yeroo muraasa dura, dhiironni kuma kudhaniin lakkaaʼaman 'dubartoota Moʼaabii wajjin ejja' raawwatan. Embaasiin Xoophiyaa haala kanarraa isii qophuuf, waan itti jirtu dhiiftee, jaarmaya Waldaya Gargaarsa Dubartoota Iteege Manan kan ja'amu, kan maqaa niitii Hayle Sillaasee tan xiqqo dura duuteen moggaafametti akka makamtu ajajan. 13Yaa obbo-leeyyan kiyya, akkuma ani or-moota kaan keessatti hujii bu'aa qabeessa hojjadhe sana jidduu. Gaa’elli umurii malee yakka nama adabsiisu akka ta’e seera yakkaa keewwata 648 jalatti adabbii isaa wajjin tumamee jira. Dansii Dubartii Biyya Arabaa Tweet Download Songs Dansii Dubartii Biyya Arabaa only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Dansii Dubartii Biyya Arabaa or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. Qonnaan bultoota hundaaf tajaajila kennuu fi fedhii omishaa fi omishtumma dabaluun wabii midhaan nyaata mirkaneessuu fi qonnaan bultoonni biyyaatti keessa jiran galii foyya’aa akka argatan taasisa. Eebbifamuudhaaf baatiin muraasni yeroo ishee hafu wanti isheen hin eegin tokko uumame. Keessattuu yeroon ammaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Wanni yaada gaarii kanatti Isaan kaase shamarran Muslimaa facebook irratti footoo maxxansuu fii waan faayidaa hin qabneen akka sa'aa hin gubne yaadaniiiti. Sheyxaanni, fedhiin isaati fi namoonni gabra godhatu. 11Akka isin jabaattaniifis ken-naa hafuuraa tokko tokko isinii hiruuf isin arguu baay'ee nan hawwa. Herreegni qusannoo dubartootaa herreegota kanneen biraa irraa kan adda isa taasisu: • Herreegichi dubartoota qofaan akka banamuuf kan eyyamamee dha. fedhii walqunamti shammaran biyya arabiyya dhuga. Garuu, fedhii qabaachuu qofti milkaa'ina kana nama kan nama gonfachiisuu miti. Waxabajjii 27, bara 1977, ummanni Jabuutii bulciinsa Faransaayii jalaa walaba akka tahaniin, Oromoonni biyya san keessa jiran, waldaya wal-gargaarsa Oromootaa kan Caayaa Oromoo-tti beekkamuuf jiraatu heeraan galmeeyfatan. Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin dhalanne, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera. Gabasaa Mirgi Dhala Nama" Human Rirght Watch" Base Itiyoophiyaa: Qabinsa mirga namoomaaf haaromsa haalaan barbaachisu gochuu irratti Itoophiyaan bara 2017 keessa waa xinnoo dalagde. Muhammad Rashaad Abdullee ti. "Mari'aataan gowaa hin qabu" jedha Oromoon. Dubartoota Kitaaba Qulqulluu Keessatti Ibsaman Irraa Maal Baranna? Abigaayil eenyu dha? Haadha manaa nama sooressaa fi hamaa Naabaal jedhamuu turte. Dargagoota qabachuuf yaalus dargagonni bayyen callisoo fi abdi dhabesa fakaatu. ” Qorattoonni akka tilmaamanitti, dardarran Itiy oophiyaa dubartoota saal-qunnamtiidhaaf ga’an ykn. Waan kana ta’eef haalawwan kanneen gidduu galeessa godhachuudhaan qabxiilee qabiyyee seeroota farra malaammaltummaa. Hujii barbaaddachuu irratti karaa sii akeeku. Qo’annaa sana keessatti rakinni guddaan adda baasne fedhii dargaggootaafi akkamitti isa kana akka guutuu qabnu dha. Dubartoota ni gudeeda, qabeenya ni saama, qabss'ota ni adamsa, ilmaan qabsaa'ota Ugaaden ni buta, biyyoota ollaatti bahee nagaa booressa, ajjeechaa dhoksaa ni gaggeessa. Naannoo Addunyaa guututti grabaaf fedhii guddaatu ture. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. 21Kunis ilma isaa fakkaataniif. FDRE Criminal Code - Afan Oromo. Dhalataan biyyaaf Oromoonnii godiina garaa garaa hedduun achitti argamanii cidha kana irratti hirmaachuu erga eegalanii guyyonni Shan darbanii jiru. fedhii baankichaa fi qooda-fudhattootaa giddu galeessa godhatee hojjata. Haatii Marii Bronisława mana barumsa fi jireenya dubartoota (boarding school) keessaa hojjatti turte, ergaa Mariin dhalattee hojii kana gadi lakkifte. Dhaabbaanni Mootummota Gamtoomanii jalqaba bara kanaa Ertiraa ilaalchisuun ibsa baaseen Mootummaan Ertiraa mirga lammiilee isaa akka miidhaa jiru fi dargaggonni fedhii isaanitiin ala hojii loltummaa irratti akka hirmataaniif kan dirqisiisuu ta’uu beeksisuun lammiileen biyyattis carraa argataniin Miidha mirga namooma kana baqachuun akka biyyaa. Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin dhalanne, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera. Komishiniin Dubartoota Rifiyuujii (WRC) jiruufi jireenya magaalaafi Rifiyuujii ta’an irratti bara 2011 A. Isaan asittis Oromoonni hanga xumuraatti Axee Minilikii eegalee 'nugusoota' biyya kanaa wajjin mormiifi qabsoo hadhaawaarra turan. Kanneen keessaayis 74. Namoota jaarraa 19ffaa keessa waa’ee mirgoota dubartii kaasanii falmaa turan keessaa namni beekamaan nama biyya Inglizii,John Stuart Mill jedhamu wal qixxummaan. If bira tartee, dubartoota Oromoo kanneen dammaqiinsa akka isii qaban, warra akka aadde Zeeynabaa Ibraahimii fii Halloo Sheekhaa (Habo Halloo) waliin tahanii, sossooha warra biyyaa maddii dhaabbachaa, ifiifiis wal gurmeeysuu jalqaban. Kanaan dura qorannoo. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. 'Hillary' n bara 1995tti, Konfaransii dubartootaa Arfaffaa Beejingitti adeemsifamerratti jila ykn garee Ameerkaa bakka bu'uun hirmaatan keessaa akka haftuuf qondaaltotaan dharkamtullee konfaransicharratti hirmaachuun haasawaa cimaa taasisteetti. • Karoora fedhii leenjii humna namaa Naannichaa qopheessuu, Qajeelfama kana keessatti jechoonni dhiiraan himaman dubartoota kan dabalatudha. Dubartoota umuriin isaanii waggaa 22 hanga 44 tiif, karoorri maatii fi bayyinni ijoollee isaanii mata duree barbaachisoodha. Mul'ata kana galmaan ga'uuf, akka waliigalaatti beekumsaa fi ogummaa qonnaa jiru haala diddu galeessa ta'een guddisuu fi babal'isuun. (Lubabaas Qeerrootiin) (Kutaa 1ffaa) Kaardii Daldala Filannoo MOOTUMMAAN WAYYAANEE FILANNOON UTUU HIN GEGGEESSIN KAN MAQAA FILANNOOTIIN DALDALUU DHA. Qorannoon dabalataas itti fufee jira. Mallasis warra Amaaraa ofitti harkisuuf, dabalees fedhii warra isaatii eeguuf, kana haaromsee itti ka’e. I give my sincere thanks to the Norwegian people who are attending today and to all Norwegians who have opened up their arms to welcome foreigners, including thousands of Ethiopians who have decided to make Norway their second home or those who are still in the process of seeking asylum. Imala kana keessatti namootni baay'een beelaa fi dheebuu dhaan gammoojjii keessatti kan dhuman lakkoofsa hin qaban. Baqataa Dhuunffatti Deemu (gargaaramu) Quubsuma Baqatootaaf Kanaadaan Kennu Qajelfama Kanaadatti quubsuma argachuuf iyyanaan kee dhageetti dura qondaalota Kanaadaatiin laallameera. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Gufuwwan biroo haqa jaarsa ishii akka hin guunne dhoowwan ishii muudatu danda'a. Seenaan dubara Oromoo Warqituufi Mastaawat cimina Oromoo Walloo qofa osoo hintaanee gootummaa dubartoota Oromootiif fakkeenya gaarii ta'e mul'isa. SAGANTAA SIYAASAA ADDA DEMOOKRAATAWAA OROMOO (ADO) SEENSA Itoophiyaan erga dhuma jaarraa 19ffaatti, lola gabroomsaa fi gara-jabeessa mootummaa Menikin geggeefamen, akka biyyaatti ijaaramtee jalqabdee mana hidhaa fi dararama sabootaa, sab-lamootaa fi ummataa ti. BBC News Afaan Oromoo - Oduu Hiriira mormii Roobii darbe erga rogeessi beekamaa Jawaar Mohaammad alkan keessa eegdonni na duraa fudhatamuufi jechuun ibsee booda deeggartoonni isaa daandiitti bahun mormii dhageessisuu eegalan. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it's spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Murni gariin kufaatii siyaasaa kan irra gaye keessaa bayuu waan dadhabeef afaaniin akka tokkummaaf wabii dhaabbatetti haga gurri duudutti lallabaa, gochaan ammoo tooftaa. Kuni dammaqiinsa sossooha Afran Qalloo irraa arkatte daranuu keessatti cimse. Abbaa dhimmaaf kaardii beellama isaa ittiin hordofatu qopheessee ni kennaaf. ♻️ WAAN HUNDA BAKKA TOKKOTTI 📌 Odeeffanoo📰 📌 Bashanana😂 📌 Gabayaa 📠☎️💰 #merkato# Nu qunnamuuf @Fikat52 Yaada keessanif👆👆👆🌺 @jimmittike Shanan gibe will rise again💪. Dubartoota ni gudeeda, qabeenya ni saama, qabss'ota ni adamsa, ilmaan qabsaa'ota Ugaaden ni buta, biyyoota ollaatti bahee nagaa booressa, ajjeechaa dhoksaa ni gaggeessa. Oromoon fedhii fi mirgi isaa galma akka ga'uuf qabsoo baroota dheeraa gaggeessera, kana ammoo nuti wal gufachiisuun dura dhaabbachuu hin qabnu jedhan. Sochii hawaasaa fi humna hojjettoota fedhii fayyaa hawaasaa fooyyessuun, haadholii ulfa ta'an yeroon addaan baasuun gara mana yaalatti akka ergan, ayiranii haala itti fufiinsa qabuun akka fudhatanii fi sagantaa idillee TKDD akka hordofan akka barsiisanii fi amansiisan gochuu. Akka kanaan nuti Waraanni Bilisummaa Oromoo gama keenyaan waliigalteen Asmaraa fi sanaa asiitis akka hojiitti hiikamuuf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin fedhii fi qophiin agarsiifamaa waan hin jirreef,. Kanaafuu, ifa fedhii barreessicha uumaa (afuuraa) karaa namootaa yoomessa seenaa addaa keessaan. Innis akkana ture ~ tasuma osoo isiin itti hin yaadin qindeessittoonni DHDUO dallaa sana keessa jiran waamanii, har'aan achi ati Miseensa keenya adda dureedha jedhaniinii maqaa ishee DHDUO qabsooftuu hangafa jechuudhaan tokkoffaarratti ishee galmeessanii leenjiidhaaf gara Adaamaatti dabarsan. - Jiraattotni magaalaa keessattuu dubartoota, dargaggoota namootni bebbeekkamoon k. BEEKAN: Ani ilma qotee bulaati. Haalli kuni, mootummaa Hayle sillaasee tan Jabuuti falmachaa jirtuu fii aadde Faaxumaa Galmoo walitti buuse. "Dimbilaalli" midhaan/dhangaa harkaan daakuun salphaa ta'e dha. Namoota fedhii wal fakkaatu wajjiin akka wal barattu si gargaaru. Akka kanaan nuti Waraanni Bilisummaa Oromoo gama keenyaan waliigalteen Asmaraa fi sanaa asiitis akka hojiitti hiikamuuf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin fedhii fi qophiin agarsiifamaa waan hin jirreef,. Tajaajilli kun fedhii dubartootaa giddu-galeessa kan godhate yommuu ta’u amaloota dubartoota gargaaran adda addaa qaba. (All Africa): Gadaa is a highly independent democratic and egalitarian political system that has guided the religious, social, political and economic affairs of the Oromo people of the Horn of Africa for many centuries. Garee Mo’u Irraa | Adoolessa 09, 2018 Uummatni Oromoo erga jaarraa tokkoo fi walakkaa dura sirna gabrommfataa ilmaan Habashootaa jala humna qaawween qabamee kaasee guyyaa tokko illee haata’uu jedhee diinaaf fedhii isaan bitamee hin beeku. Umrii isaanii 50-60 kanatti dubartoota biraa hedduu fuudhun ka danda'ame. Jimaan Sirna wal-hormaataa ni miidha. If bira tartee, dubartoota Oromoo kanneen dammaqiinsa akka isii qaban, warra akka aadde Zeeynabaa Ibraahimii fii Halloo Sheekhaa (Habo Halloo) waliin tahanii, sossooha warra biyyaa maddii dhaabbachaa, ifiifiis wal gurmeeysuu jalqaban. Watch Queue Queue. There was not an achievement recorded that commensurate with Oromia's human sacrifice. Dabalataan iddoo sadii balfa iddoo itti. Gochi isaa yeroo rawwatamufi erga raawatamee booda, baay'ee dhukkubsaa kan ta'ee fi rakkoo fayyaa dhaabataa geesisa. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. "Yommuu ilmaan namaa Rabbii qofaa bitaman, harqoota gabrummaa fedhii isaani, sheyxaana fi namoota biroo jalaa bahan. Fuudhaa fi heeruma raawwachuuf haalawwan guuttamuu qaban A. Qorannoon kaanserii handaara gadameessaa dubartoota umuriin isaanii waggaa 21 tiif waggaa 3-5 gidduutti irra deddeebiidhaan akka ilaalamaniif ni gorfama. Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia’s special interest in Finfinnee (Addis Ababa). " Namni yommuu Rabbiin alaa wanta biraati gabra ta'uu harqoota gabrummaa bilisummaa hin qabne jalatti kufa. Baqataa Dhuunffatti Deemu (gargaaramu) Quubsuma Baqatootaaf Kanaadaan Kennu Qajelfama Kanaadatti quubsuma argachuuf iyyanaan kee dhageetti dura qondaalota Kanaadaatiin laallameera. taasifamaa jiruun bara kana hanga jia jedhan Aadde Jamiilaan, muuxannoon kanarratti hirmaatan tokko tokkos Godina Jimmaa aanaa Sigimoottis kanatti dubartoota 577 garee liqiifi argame kunis haala. Seenaa Gabaabaa Goticha Jaal Lagasaa Waagii Meetta Jaal Lagaasaa Wagii abba isaani obbo Wagii Meetta fi haadha isaani addee Buzunaash Ayyaana irraa bara 1960,Godiina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. dhufuuf fedhii Waaqayyootiin akka karaan naa banamu nan kadhadha. Yoo fedhii keetiin Kanaadaa keessa woggaa dura bakka biraa deemte, qaamni si fide (sponsor) si godhe gargaarsa siif godhu dhaabuun ni mala. Waan kana ta’eef haalawwan kanneen gidduu galeessa godhachuudhaan qabxiilee qabiyyee seeroota farra malaammaltummaa. Baandiraa Axee Minilik, Lola Adowaa boda, isa fuula duraan asxaa Giyorgisii qabu. Odeeffannoowwan nama dhuunfaa kaayyoo eerame jidduu galeessa taasifachuun walitti qabuun karaa galma barbaachisu milkeessuu dandeesisuun itti fayyadamana. Ijoolleen WBO- fedhii namummaafi jireenya dhuunfaa hunda tuffatanii qooqa hidhatanii, hidhannoo jabeeffatanii, bilisummaa sabaafi walabummaa biyyaa dhugoomsuu akeeka godhachuun of kennaanii, diina saba isaanii goolu abiddaan kaaraa dhufettii godaansisuuf kuffisanii kufaa jiru. Waan kana ta’eef manneen hojii mootummaa imaammatootaa fi tarsiimoowwan biyyoolessaa bara karoora tarsiimoo tokkos ta’e karoora yeroo gabaabaa keessatti ergama isaanii galmaan gahuu fi bu’aa raawwiitti akkamitti jijjirruu akka qaban, maal raawwachuu fi maal dhiisuu akka irra jiruufi fedhii uummataa addaan hin cinnee fi gaaffiiwwaan. Boordiin, hojii. Barreessaan macaafa Lallabaa yaada kana ibisuudhaaf 'waanti hundinuu kan waa'ee hin baafneedha waa'ee hin baasu dhugumaan waa'ee hin baasu jedha!'(Lallaba 1:2) barreessaan macaafa Lallabaa kan ta'e Solomoon qabeenyaa heedduu bara isaa fi bara keenya kan ture namakamiinuu kan caalu ogummaa dhibbeentaa heedduun kan lakka'aman dubartoota heeddu. 4% daa'immanii fi dubartoota akka ta'an eeranii, kunis ofii kan deebi'an hin ilaallatu jedhan. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo hojii dhabdummaa furuudhaaf hangi deemame salphaa ta’uu baatus, guddina fedhii misoomaa jiru waliin yoo madaalamu baay’ee kan hafu akka ta’e qorannee adda baasnerra. Seenaa Gabaabaa Goticha Jaal Lagasaa Waagii Meetta Jaal Lagaasaa Wagii abba isaani obbo Wagii Meetta fi haadha isaani addee Buzunaash Ayyaana irraa bara 1960,Godiina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Daa'imaa fi dubartoota ulfa , jaarsaa fi jaartii utuu hin jedhin jumulaan uummata nagaa ajjeesee bakkeetti gatuu, hidhuu fi reebee naaffisuu, walumaa gala gocha faashistummaa seenaa biyyattii keessatti hiriyaa hin qabne Oromoo irratti raawwata. Adoolessa 08-2009 WPMNO GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) /. UK keessatti gochi akkasii seeran ala. Awurooppaa keessa qo'annaa gaggeessee ture. Gaa’elli umurii malee yakka nama adabsiisu akka ta’e seera yakkaa keewwata 648 jalatti adabbii isaa wajjin tumamee jira. Walta'iinsi ammaa kun galma akka ga'u ummannilee nu cinaa dhaabbachuu qabnaan waamicha dhiyeessaniiru. Yoo fedhii keetiin Kanaadaa keessa woggaa dura bakka biraa deemte, qaamni si fide (sponsor) si godhe gargaarsa siif godhu dhaabuun ni mala. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa ergasii immoo Itti Gaafatamtuu Dhimma Dubartoota Oromiyaa taatee Muudamte. Rabbii qofaa bitamuun bilisummaa dhugaa argachuudha. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. ” Qorattoonni akka tilmaamanitti, dardarran Itiy oophiyaa dubartoota saal-qunnamtiidhaaf ga’an ykn. Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha. Akkasumas Bulchiinsi magaala hojjattoota guyyaa qaxaaruu fi waldaalee 25 IMx‟n gurmeessuun hojiitti galchuun hojiin qulqullina magaalaa hojjatamaa jira. om SABNI Israaʼel Biyyattii Abdachiifamtetti galuu isaanii yeroo muraasa dura, dhiironni kuma kudhaniin lakkaaʼaman 'dubartoota Moʼaabii wajjin ejja' raawwatan. Komishiniin Dubartoota Rifiyuujii (WRC) jiruufi jireenya magaalaafi Rifiyuujii ta'an irratti bara 2011 A. Haata'u malee dubartoota fedhii salquunamtiitiin si'aawoo keessaa immoo dardaran sadarkaan ulfa baasuu isaanii oli'aanaa dha (1000 kessaa dhibeetaa 81) Bara 2014 kessaa ulfa baasuun 96,000 Itiyoophiyaa kessaatti raawwatameera. Namoota jaarraa 19ffaa keessa waa'ee mirgoota dubartii kaasanii falmaa turan keessaa namni beekamaan nama biyya Inglizii,John Stuart Mill jedhamu wal qixxummaan.